Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych Gości Hotelu Continental Sp. z o.o.

  1. Informacje wstępne
  2. Administrator Danych
  3. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
  5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
  6. Odbiorcy danych
  7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
  8. Przekazywanie danych do państw trzecich
  9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Hotel Continental sp. z o.o. zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Hotel Continental sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Morskiej, przy ul. Przyjaźni 30 (dalej: Administrator, ADO lub Hotel).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu pod za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@hotel-continental.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Hotel, w tym przyjmowanie rezerwacji Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób będących reprezentantem klienta będącego osobą prawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane klientów w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową o świadczenie usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Hotel lub niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wymagających przetwarzania danych.

Działania zmierzające do rozliczenia umowy i zwrotu wpłaconych środków w przypadku woli skorzystania przez klienta z odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych

 

 

Art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w celu związanym z uzasadnieniem przyczyn konieczności odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadkach losowych.  Zgoda ta jest wyrażana poprzez dobrowolne przekazanie informacji uzasadniających odwołanie rezerwacji lub rezygnację z pobytu.

 

Art. 9 ust. 2 lit a RODO wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym w szczególności informacji o stanie zdrowia, w celu związanym z uzasadnieniem przyczyn konieczności odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadkach losowych. Zgoda ta jest wyrażana poprzez dobrowolne przekazanie informacji uzasadniających odwołanie rezerwacji lub rezygnację z pobytu, które to działanie stanowi o jej wyraźnym wyrażeniu.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia zasadności złożonego wniosku, a następnie:

a)      w przypadku uznania wniosku za zasadny – do czasu rozliczenia należności, w tym zwrotu wszelkich należności na rzecz klienta, przy czym usunięcie nastąpi nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich pozyskania,

b)      w przypadku uznania wniosku za niezasadny niezwłocznie po przekazaniu takiej informacji zwrotnej klientowi, przy czym nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich pozyskania.

 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Administratora, Art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

Dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od zarejestrowania obrazu, następnie dane zostaną nadpisane.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

 

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

 

Tytułem przykładu: Roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem lat dwóch.

 

 

Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub głosowej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób braku chęci pozostawania w kontakcie i otrzymywania informacji o podejmowanych działaniach.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy i świadczenia usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Hotel.

Jeżeli nie dokonywali Państwo rezerwacji usług hotelarskich lub dodatkowych kontaktując się z bezpośrednio z Hotelem Continental informujemy, że Państwa dane osobowe niezbędne do rejestracji i realizacji pobytu zostały przekazane przez podmiot prowadzący zewnętrzny serwis rezerwacyjny, w którym dokonali Państwo rezerwacji lub przez osobę, która dokonywała rezerwacji w Państwa imieniu. Jeśli biorą Państwo udział w pobycie grupowym, Państwa dane osobowe niezbędne do rejestracji i realizacji pobytu w Hotelu Continental zostały przekazane Administratorowi przez organizatora pobytu grupowego.

Odbiorcy danych

Dane osobowe w związku z profilem działalności Hotelu w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.: dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, Urzędowi Skarbowemu, policji lub prokuraturze, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom świadczącym usługi transportowe w przypadku zamówienia przez gościa transportu, pomiotom świadczącym usługi prawne, audytowe i księgowe.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka. Dane mogą być wykorzystane do profilowania.

Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).