REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI HOTELU CONTINENTAL

 1. Siłownia jest czynna codziennie w godzinach 7.00-22.00 przy czym wejście na siłownie jest możliwe nie później niż o 21:00.
 2. Korzystanie z siłowni jest bezpłatne dla Gości Hotelu Continental i możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.
 3. Osoby korzystające z siłowni oświadczają , że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem .
 4. W pomieszczeniu siłowni przebywać mogą tylko osoby ćwiczące, które ukończyły 18 rok życia.
 5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni pod opieka rodzica lub opiekuna.
 6. W pomieszczeniu siłowni przebywać może jednocześnie 20 osób.
 7. Ćwiczyć należy w odpowiednim stroju sportowym oraz obuwiu.
 8. Obowiązkowo używamy ręcznika do ćwiczeń na sprzęcie.
 9. Sprzęt należy zdezynfekować po każdym użyciu środkiem dostępnym w siłowni.
 10. Gość korzystający z siłowni jest zobowiązany rzeczy wartościowe oddać do depozytu hotelowego.
 11. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego rzeczy o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 12. Hotel ponosi odpowiedzialność za uratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 13. Ćwiczący są zobowiązani wykonywać ćwiczenia bezpiecznie. Tzn. Ćwiczyć z takim obciążeniem nad którym są w stanie zapanować.
 14. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 15. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny.
 16. Przed ćwiczeniami należy sprawdzać stan urządzenia- wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać w recepcji.
 17. Wszystkie urządzenia siłowni mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 18. Kiedy potrzeba poproś o asekuracje przy ćwiczeniach.
 19. Osoby naruszające niniejszy regulamin będą usuwane z miejsca ćwiczeń.
 20. Firma Hotel Continental Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 21. Administratorem danych Klienta jest Hotelu Continental sp. z o.o. będą przetwarzane w związku z  możliwością korzystania z siłowni na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Więcej informacji o celach przetwarzania, w tym przysługujących prawach dostępne jest w Polityce prywatności.
 22. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 23. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres mailowy: recepcja@hotel-continental.pl lub pod numerem tel. 55 270 25 00.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem.

 

 

Data i czytelny podpis.

 

 

Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).