NEWSLETTER REGULAMIN

  1. Usługa „Newsletter ” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o ofertach proponowanych przez spółkę Hotel Continental Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Morskiej przy ulicy Przyjaźni 30, 82-120 Krynica Morska wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472375, NIP 579-22-18-77  REGON: 221932244 (dalej jako: „Operator usługi”) w zakresie prowadzonego przez Operatora usługi hotelu pod nazwą  „Hotel Continental” z siedzibą przy ul. Przyjaźni 30 w Krynicy Morskiej (dalej jako: „Hotel”) Continental Aqua & SPA. Korzystanie z usługi „Newsletter ” jest dobrowolne i bezterminowe.
  2. W celu świadczenia usługi „Newsletter ” Operator usługi pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej, oraz ich imiona i nazwiska.
  3. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji wysyłając informacje na adres mailowy recepcja@hotel-continental.pl.
  4. Administratorem danych osobowych użytkowników usługi „Newsletter” jest Operator usługi. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko uczestnika usługi „Newsletter”, oraz wskazany przez niego adres e-mail) zbierane są przez Operatora Usługi wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter ”. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu administratora (na przykład obrona przed roszczeniami). Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter ”

Dane osobowe dotyczące Klienta są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym informacje o prawach osoby, której dane dotyczą dostępne jest w Polityce Prywatności.

  1. Każdej osobie, która na dzień rezerwacji pobytu w Hotelu posiada aktywną usługę „Newsletter”, przysługuje zniżka na usługę noclegu w Hotelu w wysokości 5 % liczone od ceny wyjściowej usługi, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
  2. W celu otrzymania zniżki osoba, która na dany dzień rezerwacji pobytu w Hotelu posiada aktywną usługę „Newsletter” zobowiązana jest poinformować o tym Hotel i podać imię i nazwisko, oraz adres mailowy w celu weryfikacji.
  3. Rabat z tytułu posiadanej aktywnej usługi „Newsletter” nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Hotel, oraz nie dotyczy usług pobytu już przecenionych w stosunku do cen określonych w aktualnym na dzień rezerwacji cenniku usług hotelowych, który znajduje się w zakładce „sprawdź termin” na stronie internetowej pod adresem https://www.hotel-continental.pl/ .
  4. Reklamacje dotyczące usługi „Newsletter” należy kierować na adres mailowy recepcja@hotel-continental.pl, lub pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Operatora usługi wskazany w punkcie 1 powyżej. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze „Newsletter” i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Operatora usługi rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).