POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

HOTEL CONTINENTAL  SP. Z O.O.

 1. Informacje wstępne
 2. Administrator Danych
 3. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 5. Cel przetwarzania
 6. Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
 7. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 8. Odbiorcy danych
 9. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 10. Przekazywanie danych do państw trzecich
 11. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 12. Polityka Plików cookies
 13. Do czego plików cookies są wykorzystywane
 14. Jakich plików cookies używa Hotel
 15. W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?
 16. Jakich plików i na jakiej stronie używamy?

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Hotel Continental sp. z o.o. zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Hotel Continental sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Morskiej, przy ul. Przyjaźni 30 (dalej: AdministratorADO lub Hotel).

Podstawowym przedmiotem działalności Hotel Continental sp. z o.o. jest świadczenie usług hotelarskich oraz innych usług świadczonych przez Hotel.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu pod za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@hotel-continental.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane:

 • klientów lub ich pracowników/ współpracowników w związku ze świadczeniem usług,
 • kontrahentów Administratora lub ich pracowników/ współpracowników,
 • własnych pracowników lub współpracowników.
Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Hotel, w tym przyjmowanie rezerwacji Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób będących reprezentantem klienta będącego osobą prawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane klientów w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową o świadczenie usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Hotel lub niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wymagających przetwarzania danych.

Działania zmierzające do rozliczenia umowy i zwrotu wpłaconych środków w przypadku woli skorzystania przez klienta z odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych

 

 

Art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w celu związanym z uzasadnieniem przyczyn konieczności odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadkach losowych.  Zgoda ta jest wyrażana poprzez dobrowolne przekazanie informacji uzasadniających odwołanie rezerwacji lub rezygnację z pobytu.

 

Art. 9 ust. 2 lit a RODO wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym w szczególności informacji o stanie zdrowia, w celu związanym z uzasadnieniem przyczyn konieczności odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadkach losowych. Zgoda ta jest wyrażana poprzez dobrowolne przekazanie informacji uzasadniających odwołanie rezerwacji lub rezygnację z pobytu, które to działanie stanowi o jej wyraźnym wyrażeniu.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia zasadności złożonego wniosku, a następnie:

a)      w przypadku uznania wniosku za zasadny – do czasu rozliczenia należności, w tym zwrotu wszelkich należności na rzecz klienta, przy czym usunięcie nastąpi nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich pozyskania,

b)      w przypadku uznania wniosku za niezasadny niezwłocznie po przekazaniu takiej informacji zwrotnej klientowi, przy czym nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich pozyskania.

 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Administratora, w tym w szczególności pracownikom, klientom oraz w celu zapewnienia ochrony mienia Art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

Dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od zarejestrowania obrazu, następnie dane zostaną nadpisane.

 

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem Administratora

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. kontrahentów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu kontrahenta lub będących reprezentantem kontrahenta będącego osobą prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

 

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

 

Tytułem przykładu: Roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem lat dwóch.

 

 

Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub głosowej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób braku chęci pozostawania w kontakcie i otrzymywania informacji o podejmowanych działaniach.

Zarządzanie zasobami ludzki – pracownikami i współpracownikami W przypadku pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

W przypadku współpracowników: art. 6 ust. 1 lit b i f RODO.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku przechowywane są przez 10 lat.

 

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

 

W przypadku umów cywilnoprawnych dane przetwarzane są w przedmiotowym celu do czasu obowiązywania umowy.

 

Prowadzenie rekrutacji

W przypadku kandydatów na pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO

 

W przypadku kandydatów na współpracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

 

Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do roku czasu.

 

Przetwarzanie plików cookies w celu dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkownika, w celach statystycznych i marketingowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie administratora, pozostałe pliki przetwarzane są na podsawie zgody. Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym przez zmianę ustawień przeglądarki.

 

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. W przypadkach wynikających z przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania może zaistnieć sytuacja w której nie będzie możliwe wykazanie zasadności złożonych wniosków.

Odbiorcy danych

Dane osobowe w związku z profilem działalności Hotelu w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne,
 • Urzędowi Skarbowemu,
 • policji lub prokuraturze,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • podmiotom świadczącym usługi transportowe w przypadku zamówienia przez gościa transportu
 • pomiotom świadczącym usługi prawne, audytowe.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu

Nadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka. Dane mogą być wykorzystane do profilowania.

Polityka Plików cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (urządzenie końcowe) podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Hotel lub podmioty trzecie dostarczające rozwiązania teleinformatyczne.

Na podstawie plików cookies mogą być identyfikowane osoby, w związku z czym podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub prawnie uzasadniony interesem odnośnie plików niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Do czego plików cookies są wykorzystywane

Hotel wykorzystuje plików cookies w celu dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkownika, w celach statystycznych i marketingowych.

Jakich plików cookies używa Hotel

Stosowany są dwa rodzaje plików:

 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia,
 • sesyjne – przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz.

Więcej informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w serwisach.

Jakich plików i na jakiej stronie używamy?

 • https://hotel-continental.pl

 

 

 

 

 

 

Nazwa cookies Czas trwania Opis działania
_ga_* 2 lata w celach statystycznych do rozróżniania użytkowników
_ga 2 lata Służy do podtrzymywania sesji
_lscache_vary 2 dni Cookies umieszczony przez litespeed. Zapewnia ochronę stron pamięci podręcznej.,
wordpress_logged_in trwały Dla zalogowanych użytkowników, w celu podtrzymywania stanu zalogowania
cookie_notice_accepted 30 dni Plik zapobiega ciągłemu pojawiania się komunikatu o zaakceptowaniu polityki cookies i prywatności
wp-settings trwały Przechowuje preferencje użytkownika WP
wp-settings-time-2 365 dni Przechowuje preferencje użytkownika WP
NID (Google) 180 dni Przechowuje preferencje użytkownika (np. język), może być używany w retargetowaniu.
elementor trwały Pozwala użytkownikowi w administracji CMS na zmiany w czasie rzeczywistym.
_EC_TEST sesja Używany w celu zwiększenia wrażeń użytkownika na urządzeniach desktop i mobile jak przeglądanie zdjęć.
CONSENT google.com; CONSENT googleapis.com 2 lata Zgoda marketingowa wykorzystywana przez wtyczkę Google Translate.
laravel_session 1 dzień Plik cookie jest wykorzystywany przez przeglądarkę, aby odświeżyć content na stronie, niezbędny do załadowania elementu rezerwacyjnego.
test_cookie (doubleclick.net) 1 dzień Plik cookie wykorzystywany w celach reklamowych.
XSRF-TOKEN 1 dzień Plik cookie zapobiega w przeglądarce żądaniom cross-site. Ten plik jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi.
_gcl_au 3 miesiące Plik cookie reklamowy
IDE (doubleclick.net) 1 rok Plik cookie reklamowy
NID (googleapis) 6 miesięcy Identyfikuje użytkownika po urządzeniu i zwraca mu żądany przez niego domyślnie język.
pageead/1p-conversion/;1p-user-list/; (google.com) sesja Plik cookie zbiera dane o zachowaniu użytkowników, przeglądanych stronach i produktach. Wykorzystywane do mierzenia wysiłków reklamowych.
pageead/viewthroughconversion/* (doubleclick.net) sesja Plik cookie, który wspomaga mierzenie związana z efektywnością konwersji.
ubtrs 1 dzień Plik cookie potrzebny do działania systemu rezerwacyjnego.
ubtru 30 dni Plik cookie potrzebny do działania systemu rezerwacyjnego.
Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).