POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES

HOTEL CONTINENTAL  SP. Z O.O.

 1. Informacje wstępne
 2. Administrator Danych
 3. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 5. Cel przetwarzania
 6. Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
 7. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 8. Odbiorcy danych
 9. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 10. Przekazywanie danych do państw trzecich
 11. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 12. Polityka Plików cookies
 13. Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane
 14. Do czego plików cookies są wykorzystywane
 15. Jakich plików cookies używa Hotel
 16. W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?
 17. Jakich plików i na jakiej stronie używamy?

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Hotel Continental sp. z o.o. zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Hotel Continental sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Morskiej, przy ul. Przyjaźni 30 (dalej: AdministratorADO lub Hotel).

Podstawowym przedmiotem działalności Hotel Continental sp. z o.o. jest świadczenie usług hotelarskich oraz innych usług świadczonych przez Hotel.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu pod za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@hotel-continental.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane:

 • klientów lub ich pracowników/ współpracowników w związku ze świadczeniem usług,
 • kontrahentów Administratora lub ich pracowników/ współpracowników,
 • własnych pracowników lub współpracowników.
Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Hotel, w tym przyjmowanie rezerwacji Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób będących reprezentantem klienta będącego osobą prawną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane klientów w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową o świadczenie usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Hotel lub niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wymagających przetwarzania danych.

Działania zmierzające do rozliczenia umowy i zwrotu wpłaconych środków w przypadku woli skorzystania przez klienta z odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych

 

 

Art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w celu związanym z uzasadnieniem przyczyn konieczności odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadkach losowych.  Zgoda ta jest wyrażana poprzez dobrowolne przekazanie informacji uzasadniających odwołanie rezerwacji lub rezygnację z pobytu.

 

Art. 9 ust. 2 lit a RODO wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym w szczególności informacji o stanie zdrowia, w celu związanym z uzasadnieniem przyczyn konieczności odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w przypadkach losowych. Zgoda ta jest wyrażana poprzez dobrowolne przekazanie informacji uzasadniających odwołanie rezerwacji lub rezygnację z pobytu, które to działanie stanowi o jej wyraźnym wyrażeniu.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia zasadności złożonego wniosku, a następnie:

a)      w przypadku uznania wniosku za zasadny – do czasu rozliczenia należności, w tym zwrotu wszelkich należności na rzecz klienta, przy czym usunięcie nastąpi nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich pozyskania,

b)      w przypadku uznania wniosku za niezasadny niezwłocznie po przekazaniu takiej informacji zwrotnej klientowi, przy czym nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich pozyskania.

 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Administratora, w tym w szczególności pracownikom, klientom oraz w celu zapewnienia ochrony mienia Art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

Dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od zarejestrowania obrazu, następnie dane zostaną nadpisane.

 

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem Administratora

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. kontrahentów będących osobami fizycznymi, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu kontrahenta lub będących reprezentantem kontrahenta będącego osobą prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

 

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

 

Tytułem przykładu: Roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem lat dwóch.

 

 

Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub głosowej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób braku chęci pozostawania w kontakcie i otrzymywania informacji o podejmowanych działaniach.

Zarządzanie zasobami ludzki – pracownikami i współpracownikami W przypadku pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

W przypadku współpracowników: art. 6 ust. 1 lit b i f RODO.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku przechowywane są przez 10 lat.

 

W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.

 

W przypadku umów cywilnoprawnych dane przetwarzane są w przedmiotowym celu do czasu obowiązywania umowy.

 

Prowadzenie rekrutacji

W przypadku kandydatów na pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO

 

W przypadku kandydatów na współpracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

 

Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do roku czasu.

 

Przetwarzanie plików cookies w celu dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może jedynie nastąpić przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego.

 

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. W przypadkach wynikających z przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania może zaistnieć sytuacja w której nie będzie możliwe wykazanie zasadności złożonych wniosków.

Odbiorcy danych

Dane osobowe w związku z profilem działalności Hotelu w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne,
 • Urzędowi Skarbowemu,
 • policji lub prokuraturze,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • podmiotom świadczącym usługi transportowe w przypadku zamówienia przez gościa transportu
 • pomiotom świadczącym usługi prawne, audytowe.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka. Dane mogą być wykorzystane do profilowania.

Polityka Plików cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (urządzenie końcowe) podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Hotel.

Na podstawie plików cookies mogą być identyfikowane osoby, w związku z czym podstawą prawną przetwarzania takich danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego plików cookies są wykorzystywane

Hotel stosuje pliki cookies, aby zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość.

Jakich plików cookies używa Hotel

Stosowany są dwa rodzaje plików:

 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia,
 • sesyjne – przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach – co jest zgodne z Prawem telekomunikacyjnym. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Więcej informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w serwisach.

Jakich plików i na jakiej stronie używamy?

 • https://hotel-continental.pl

Nazwa cookies Czas trwania Opis działania
_ga_* 2 lata w celach statystycznych do rozróżniania użytkowników
_ga 2 lata Służy do podtrzymywania sesji
_lscache_vary 2 dni Cookies umieszczony przez litespeed. Zapewnia ochronę stron pamięci podręcznej.,
wordpress_logged_in trwały Dla zalogowanych użytkowników, w celu podtrzymywania stanu zalogowania
cookie_notice_accepted 30 dni Plik zapobiega ciągłemu pojawiania się komunikatu o zaakceptowaniu polityki cookies i prywatności
wp-settings trwały Przechowuje preferencje użytkownika WP
wp-settings-time-2 365 dni Przechowuje preferencje użytkownika WP
NID (Google) 180 dni Przechowuje preferencje użytkownika (np. język), może być używany w retargetowaniu.
elementor trwały Pozwala użytkownikowi w administracji CMS na zmiany w czasie rzeczywistym.
Translate »