Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie przyszłych rekrutacji
w Hotel Continental Sp. z o.o.

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Hotel Continental sp. z o.o. zapewnia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych w Hotel Continental sp. z o.o.

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Hotel Continental sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Morskiej (82-120) przy ulicy Przyjaźni 30.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem email: kariera@hotel-continental.pl.
 3. Cele i podstawy przetwarzania: Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w kodeksie pracy lub gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wykraczającym poza zakres wskazany w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa. Kandydat wyraża zgodę poprzez swoje aktywne działanie, tj. przesłanie CV. Zgoda może być w każdej chwili wycofana; Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu oferty osób niewybranych zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 3 b – jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.
 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym osoba, której dane dotyczą może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na proces rekrutacji.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich poprawiania a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

……………………………………………………
data i czytelny podpis kandydata

Zgoda na przetwarzania danych osobowych w procesie przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hotel Continental Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w procesie przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesięcy od złożenia CV:

……………………………………………………
data i czytelny podpis kandydata

Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).