Regulamin korzystania z Aquaparku w Hotelu Continental Sp. z o.o

 1. Przepisy ogólne
 2. Zasady korzystania z hali basenowej
 3. Numery alarmowe
 4. Zakazy obowiązujące na pływalni i w hali basenowej
 5. Obowiązki uczestników zajęć grupowych
 6. Odpowiedzialność
 7. Przepisy końcowe

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Basen położony przy ulicy Przyjaźni 30 w Krynicy Morskiej, zwanym dalej Aquaparkiem, jest obiektem Hotelu Continental w Krynicy Morskiej.
 2. Aquapark czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty od godziny 10:00 do 21:00 oraz w niedziele od 10:00 do 18:00. Ostatnie wejście na halę basenową ma miejsce na 90 minut przed zamknięciem.
 3. Przed skorzystaniem z Aquaparku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami użytkowania udostępnionych urządzeń na pływalni (saun, zjeżdżalni, niecek whirlpool). Zakup biletu lub karnetu na pływalnie oznacza akceptację postanowień regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Korzystając z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie zobowiązani są stosować się do niniejszego regulaminu, jak i regulaminów, o których mowa w pkt. 3.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu kosztów.
 6. Korzystający z Aquaparku są zobowiązani bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom obsługi, ratowników dyżurnych oraz komunikatom ogłoszonym przez system nagłośnienia obiektu.
 7. Aquapark jest obiektem monitorowanym. Kamery nie są zainstalowane w przebieralniach, pod natryskami i w sanitariatach.
 8. Wszystkie udostępnione urządzenia posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do instrukcji.
 9. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 10. Dzieci (małoletni) w wieku do lat 18, oraz osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą przebywać na terenie Aquaparku tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, z zastrzeżeniem zapisów punktu 11 poniżej. Dzieci (małoletni)_poniżej 13 roku życia na terenie Aquaparku mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 11. Małoletni, którzy ukończyli lat 13 mogą korzystać z Aquaparku samodzielnie tylko za pisemną zgodą ich przedstawiciela ustawowego (o treści wymaganej przez Hotel) z zastrzeżeniem zapisów regulaminów (wyłączeń z korzystania) z konkretnych urządzeń udostępnionych na pływalni (w tym np. Strefy Saun). Druk aktualnej zgody znajduje się w recepcji Aquaparku.
 12. W obiekcie Aquaparku obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, a w razie potrzeby należy głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
 13. W celu pobytu na basenie (hala basenowa, sauny) należy wykupić bilet lub karnet. Przy wejściu na obiekt pływalni wydawany jest pasek kodujący (transponder), który podlega zwrotowi w recepcji Aquaparku przy rozliczeniu pobytu. Zagubienie paska kodującego (transpondera) skutkuje opłatą karną. Cennik znajduje się w recepcji Aquaparku.
 14. O rozliczeniu pobytu na pływalni decyduje czas wydania i rozliczenia paska kodującego (transpondera). Naliczenie opłaty odbywa się na podstawie aktualnego cennika.

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

  1. Przed wejściem do Aquaparku obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze (czyste klapki), oraz pozostawienie okrycia zewnętrznego w szatni.
  2. Korzystanie z niecek i atrakcji basenowych może odbywać się tylko w obecności ratowników zatrudnionych przez pływalnię. Ratownicy noszą koszulkę z napisem „ratownik”
  3. Każdego korzystającego z niecek i atrakcji wodnych przed wejściem na halę basenową obowiązuje dokładne umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp.
  4. Korzystających z niecek i atrakcji wodnych obowiązuje noszenie stroju kąpielowego przeznaczonego do sportów wodnych.
  5. Zabrania się używania do kąpieli strojów kąpielowych wełnianych, frotte oraz spodenek gimnastycznych/plażowych.
  6. Dzieci do lat 3 obowiązują pielucho-majtki.
  7. Na sygnał dźwiękowy (syrena, gwizdek lub informacja z systemu nagłośnieniowego) lub polecenie ratownika korzystający z niecek i atrakcji wodnych winni natychmiast wyjść z wody i podporządkować się poleceniom ratowników dyżurujących lub obsługi.
  8. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.
  9. Punkt medyczny oraz telefon alarmowy znajduje się na hali basenowej w dyżurce ratowników.

Numery telefonów ratunkowych:

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY – 112

 1. Naukę i doskonalenie pływania prowadzą instruktorzy, trenerzy zatrudnieni przez Hotel lub wykonujący czynności w jego imieniu oraz inne podmioty zewnętrzne.
 2. Zajęcia nauki pływania i inne organizowane na Aquaparku zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje w recepcji basenowej.

ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI I HALI BASENOWEJ

 1. Zabrania się przebywania na pływalni osób obcych i nie zatrudnionych po godzinach działalności pływalni.
 2. Zabrania się wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów.
 3. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń osobom z chorobami zakaźnymi, w tym zakaźnymi chorobami skóry (np. ospa, różyczka, itp.), otwartymi lub trudno gojącymi się ranami, trudnościami w oddychaniu, o braku higieny osobistej.
 5. Zabrania się korzystania z niecek i atrakcji basenowych i innych urządzeń bez nadzoru ratowników zatrudnionych przez pływalnię oraz opiekuna, nauczyciela, instruktora, trenera dla grupy zorganizowanej.
 6. Zabrania się korzystającym z basenów:
 • wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia,
 • biegać,
 • popychać,
 • skakać do wody z obrzeża basenu,
 • krzyczeć i hałasować,
 • chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć,
 • kąpieli nago, również pod prysznicami,
 • siadać i wychodzić z basenu po linach oddzielających tory,
 • załatwiać potrzeby fizjologiczne w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • jeść, pić, żuć gumę w trakcie korzystania z kąpieli,
 • używać wulgarnych słów
 • zaśmiecać teren pływalni
 • używać ostrych lub szklanych przedmiotów, np. pojemników ze środkami kosmetycznymi.
 1. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenową w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
 2. Zabrania się spożywania posiłków i napoi poza obrębem baru.
 3. W obiekcie Aquaparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. Zabrania się wnoszenia, picia i sprzedaży napojów alkoholowych w obiekcie krytej pływalni.
 5. Zabrania się bez zgody Hotelu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Aquaparku, a w szczególności prowadzenia zawodowo nauki i doskonalenia pływania za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w pkt. 26 niniejszego regulaminu.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obrębie pływalni.
 7. Zabrania się jeżdżenia po terenie i otoczeniu pływalni na łyżworolkach, deskorolkach, wrotkach, itp.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 1. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 2. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia jest zobowiązany do zapoznania i przestrzegania przez grupę regulaminu pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia do momentu opuszczenia pływalni.
 3. Opiekun grupy lub prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo grupy w pomieszczeniach pływalni oraz za paski kodujące (transpondery) powierzone uczestnikom grupy.
 4. Opiekunowie lub prowadzący zajęcia zgłaszają rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi, który przedstawia instruktaż korzystania z basenu.
 5. Wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie, opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przez i po zajęciach. W przypadku niezgodności zgłasza te fakt dyżurnemu ratownikowi.
 6. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do noszenia stroju sportowego, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody.
 7. Za bezpieczeństwo na hali basenowej osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialność ponoszą opiekun lub prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.
 8. Każdorazowe wyjście z pomieszczenia hali basenowej uczestnika zajęć wymaga zgłoszenia odpowiedniemu opiekunowi.
 9. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy.
 10. W czasie zajęć nauki pływania na jednego instruktora pływania może przypadać maksymalnie 15 uczestników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
 2. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, opiekun grupy, a na hali basenowej również dyżurni ratownicy.
 3. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami równowagi oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu, sauny i innych urządzeń.
 4. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia korzystają z pływalni na własną odpowiedzialność, a za skutki zdrowotne Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia pływalni i zanieczyszczające wodę ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 8. Aquapark nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 9. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu oraz rzeczy utracone na skutek kradzieży z wyłączeniem przypadków przewidzianych prawem.
 10. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej z wyłączeniem przypadków przewidzianych prawem.
 11. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu pływalni, o których powiadomiła klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy w recepcji hotelu oraz na drzwiach wejściowych Aquaparku.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Pracownicy Aquaparku mogą kontrolować wszystkie osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.
 2. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek kodujący (transponder) lub kartę magnetyczną obciążona zostanie opłatą karną zgodnie z cennikiem.
 3. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Aquaparku jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcję, aż do odmowy prawa korzystania z basenu.
 4. Aquapark zastrzega sobie prawo do rezerwacji lub wyłączenia określonych obszarów obiektu pływalni z użytkowania.
 5. Za usługi oferowane na pływalni pobierana jest opłata według obowiązującego cennika.
 6. Skargi i wnioski można zgłaszać w recepcji od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 lub recepcji Aquaparku.
 7. Administratorem danych Klienta jest Hotelu Continental sp. z o.o. będą przetwarzane w związku z możliwością korzystania z Aquaparku na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Więcej informacji o celach przetwarzania, w tym przysługujących prawach dostępne jest w Polityce prywatności na stronie https://www.hotel-continental.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony,

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!

Translate »

Wprowadź dane gościa

Zgoda marketingowa (you can unsubscribe at any time).

Zgoda na newsletter (you can unsubscribe at any time).